Algemene voorwaarden

Deze disclaimer is van toepassing op de website die u op dit moment bekijkt. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met deze disclaimer.

Solden.be besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle content op de website. Onder content wordt alle aanwezige inhoud van de website verstaan. Voor juistheid, volledigheid en actualiteit kan de eigenaar niet instaan. Solden.be is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden. Bij het gebruiken of delen van de content op de website heeft u schriftelijk toestemming nodig.

Solden.be kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Indien u vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Solden.be, is een initiatief van Saleduck.


Saleduck Asia Sdn Bhd
Unit 25-11, Tower A,
The Vertical II,
8 Jalan Kerinchi,
Bangsar South,
59200 Kuala Lumpur,
Malaysia


Chamber of Commerce 1175343-M
VAT 000668971008

+60 32 24 22 075
E-mail: info@saleduck.com

 

Artikel 3 – Het aanbod

Wij kunnen niet garanderen dat aanbiedingen of kortingen die op deze website vermeld worden werken of nog geldig zijn. Solden.be en haar medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor enige schade mogelijk ontstaan door gebruik van de informatie op deze website. Als u een kortingscode of korting ziet die niet meer geldig is, laat u het ons dan weten zodat we deze van onze website kunnen halen. 

Artikel 4 Intellectuele eigendom.

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Solden.be, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 5 Persoonsgegevens.

Solden.be zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Solden.be neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 6 Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Op alle aanbiedingen van Solden.be, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 7 Links

De site van Solden.be kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Solden.be geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Artikel 8 Aankoop

Solden.be verkoopt zelf geen producten. Als u een product aanschaft dan gelden de voorwaarden van desbetreffende adverteerder. 

Artikel 9 Uw rechten

U kunt altijd aan Solden.be vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Solden.be vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Solden.be zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Solden.be hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

Artikel 10 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 11 - Klachten

Bij een klacht raden we u aan om contact op te nemen met de adverteerder. Wij fungeren slechts als tussenpersoon en zijn niet verantwoordelijk voor de diensten/producten die de adverteerder aanbiedt.